Διεύθυνση Προμηθειών

Η Διεύθυνση Προμηθειών της Y-Logimed είναι ο Κεντρικός Προμηθευτικός Οργανισμός (GPΟ) των  θεραπευτηρίων και διαγνωστικών κέντρων του Ομίλου Hellenic Healthcare Group σε Ελλάδα & Κύπρο.

Μέσω της δυναμικής και συνδυαστικής διαχείρισης όγκου αγορών και συναλλαγών, παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες προμηθειών και αγοράς ιατροτεχνολογικού υλικού και εφοδιάζουμε με περισσότερους από 5.000 κωδικούς σε καθημερινή, συνεχή και αδιάλειπτη βάση τα θεραπευτήρια και δομές του Ομίλου διασφαλίζοντας τους επαγγελματίες υγείας με τους απαραίτητους πόρους υλικών για την παροχή υψηλής ποιότητας θεραπείας και φροντίδας ασθενών.

Η στρατηγική μας βασίζεται στην ομογεννοποίηση των αγορών, στη συνεχή ανάλυση και παρακολούθηση των δεδομένων στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στις αγορές του εξωτερικού με χρήση σύγχρονων εργαλείων και αναφορών επιχειρηματικής ευφυΐας. Αντισταθμίζουμε τους κινδύνους όπως αυτοί διαμορφώνονται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον αποσκοπώντας στη συνεχή βελτίωση του κόστους προμήθειας και επιχειρησιακής λειτουργίας των εταιριών του Ομίλου μας.

Οι άνθρωποί μας

Σημαντικότερο κεφάλαιο είναι οι άνθρωποί μας. Η ομάδα μας διαθέτει πολυετή εξειδίκευση και  εμπειρία στον τομέα των προμηθειών ιατροτεχνολογικών υλικών με βαθιά γνώση της τοπικής αγοράς και δίκτυο επαφών με κατασκευαστικούς οίκους του εξωτερικού σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Με απόλυτη προσήλωση στους εταιρικούς και ομιλικούς κανόνες λειτουργίας και διαφάνειας ανταποκρινόμαστε στις προμηθευτικές  ανάγκες των θεραπευτηρίων και διαγνωστικών κέντρων του Ομίλου με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Όλες οι συνεργασίες μας  διαμορφώνονται βάσει των κανόνων επιχειρηματικής ηθικής και δεοντολογίας.

Business Group Meeting Discussion Strategy Working Concept

Βελτίωση Κόστους Αγορών

Διασφαλίζουμε για τα θεραπευτήρια, διαγνωστικά & ειδικά κέντρα του Ομίλου τη βελτίωση του κόστους αγορών. Μέσω ενός πλαισίου διαδικασιών και βέλτιστων πρακτικών χαρτογραφούμε την αγορά και αξιοποιώντας τον όγκο αγορών και συναλλαγών εντοπίζουμε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες συνάπτοντας στρατηγικές συμφωνίες με διακεκριμένους προμηθευτές, υλοποιώντας προγράμματα αγορών σε όλες τις κατηγορίες υγειονομικού υλικού διασφαλίζοντας το βέλτιστο κόστος αγορών και την αδιάλειπτη ροή στον εφοδιασμό.

Συνεργασία με Επαγγελματίες Υγείας

Συνεργαζόμαστε με τους επαγγελματίες υγείας των θεραπευτηρίων του Ομίλου μας, τους καθ’ ύλην αρμόδιους για την εφαρμογή θεραπειών και πρακτικών και τους προϊσταμένους τμημάτων. Με τη συνεχή τεχνική αξιολόγηση των υλικών και την καθημερινή επικοινωνία με τους τελικούς χρήστες, επιτυγχάνουμε τη διατήρηση υψηλής ποιότητας υλικών και τη μείωση του κόστους διαχείρισης.

Εξοικονόμηση Πόρων

Εστιάζουμε στην αποτελεσματική διαχείριση των προμηθειών και μείωση των καθημερινών συναλλαγών. Μέσω των συστημάτων ERP, WMS, CRM διαχειριζόμαστε κεντρικά τις καθημερινές παραγγελίες, επικοινωνίες και συμφωνίες με τους συνεργάτες-προμηθευτές, διασφαλίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και εξοικονομώντας σημαντικούς πόρους για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, θεραπευτήρια, Y-Logimed και δίκτυο προμηθευτών.

Δίκτυο Προμηθευτών

Διασφαλίζουμε τη συνεχή και αδιάληπτη πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου αξιόπιστων συνεργατών αποτελούμενοι από κατασκευαστές και προμηθευτές ιατροτεχνολογικού υλικού και μέσων ατομικής προστασίας από την παγκόσμια και ελληνική αγορά. Επιλέγουμε τους συνεργάτες μας βάσει δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας και αντίστοιχα τα προϊόντα επιλέγονται με κριτήριο τα υψηλά πρότυπα ποιότητας τα οποία συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή & εθνική νομοθεσία και φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Όλες οι συνεργασίες μας διαμορφώνονται βάσει των κανόνων επιχειρηματικής ηθικής και δεοντολογίας.

Ασφάλεια της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Έχοντας πρόσβαση σε προμήθειες μέσω ενός εγκεκριμένου δικτύου συνεργατών το οποίο περιλαμβάνει κατασκευαστές και προμηθευτές από την παγκόσμια και τοπική αγορά και εφαρμόζοντας εναλλακτικά μοντέλα πρόβλεψης και διαχείρισης κινδύνου διασφαλίζουμε την επάρκεια και συνέχεια στην εφοδιαστική αλυσίδα έχοντας τη δυνατότητα διαχείρισης σημαντικών κρίσεων, όπως για παράδειγμα την κρίση της πανδημίας που διατάραξε την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.