“We bring added value to our customers”
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Εταιρία Παροχής Ολιστικών Υπηρεσιών Υψηλής Εξειδίκευσης σε Παρόχους Υγειονομικής Περίθαλψης & Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων & Εξοπλισμού Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελληνική Αγορά.

Η Y-Logimed διαχειρίζεται ένα εύρος εξειδικευμένων υπηρεσιών που απευθύνονται προς τα Θεραπευτήρια & Δομές του Ομίλου Hellenic Healthcare Greece και εν γένει σε παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και έχει σημαντική εμπορική δραστηριότητα στην ελληνική αγορά αντιπροσωπεύοντας Κατασκευαστικούς Οίκους παγκοσμίως αναγνωσμένων brands ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας.

Η Y-Logimed είναι 100% θυγατρική του ΥΓΕΙΑ Μ.Α.Ε.

Από τον Ιούλιο του 2019, η εταιρία μας ανήκει στην οικογένεια του μεγαλύτερου ιδιωτικού ομίλου παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, του Ομίλου Hellenic Healthcare Group.

Εμπορική Δραστηριότητα – Αντιπροσωπείες

Έχουμε σημαντική εμπορική δραστηριότητα στην ελληνική αγορά με εκτεταμένη παρουσία στα μεγαλύτερα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και οργανισμούς υγείας.  Αντιπροσωπεύουμε και διαθέτουμε κατ’ αποκλειστικότητα ένα portfolio ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, παγκοσμίως αναγνωρισμένων brands των μεγαλύτερων κατασκευαστικών Οίκων.

Παρέχουμε στους πελάτες μας πρόσβαση σε εξελιγμένες προϊοντικές λύσεις και τεχνολογικές δυνατότητες για σύγχρονες, καινοτόμες θεραπείες ασθενών που επικεντρώνονται στην ποιότητα υπηρεσιών προς τον ασθενή. Κεντρικός άξονας της προσέγγισης των πελατών μας είναι η αδιάλειπτη ανταπόκριση στις ανάγκες τους. Η πλειονότητα των μεγάλων ιδιωτικών και όλων των δημόσιων μονάδων υγείας στην επικράτεια μας εμπιστεύονται για τις αγορές τους σε κρίσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και εξοπλισμό.

Υπηρεσίες Βιοϊατρικής Τεχνολογίας & Διαχείρισης Παγίων

Παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες βιοϊατρικής τεχνολογίας και διαχειριζόμαστε τις προμήθειες παγίων των Θεραπευτηρίων του Ομίλου HHG. Ακολουθώντας ένα ολιστικό σύστημα οργάνωσης και παραγγελιών διαχειριζόμαστε συνολικά τις αγορές ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού εξοπλισμού και εξοπλισμού μηχανογραφικών συστημάτων για τις ανάγκες των τμημάτων των Θεραπευτηρίων του Ομίλου μας. Μέσω της ομάδας Βιοϊατρικών Μηχανικών μας παρέχουμε εξειδικευμένη τεχνική & επιστημονική υποστήριξη, παρακολούθηση & καταγραφή του ιατρικού εξοπλισμού και προγραμμάτων συντήρησης.

 

Υπηρεσίες Αγορών & Προμηθειών – Κεντρικός Προμηθευτικός Οργανισμός (GPO)

Είμαστε ο Κεντρικός Προμηθευτικός Οργανισμός (GPO) του Ομίλου Hellenic Healthcare Group. Διαχειριζόμαστε ολιστικά τις αγορές και προμήθειες ιατροτεχνολογικού υλικού των θεραπευτηρίων, διαγνωστικών και εξειδικευμένων κέντρων του Ομίλου σε Ελλάδα και Κύπρο παρέχοντας προμήθειες υψηλής ποιότητας στο βέλτιστο κόστος, μέσω της λειτουργίας μιας αδιάληπτης εφοδιαστικής αλυσίδας, ενός εκτεταμένου δικτύου προμηθευτών εσωτερικού και εξωτερικού, σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία, ανάλυσης και παρακολούθησης δεδομένων με εργαλεία και αναφορές επιχειρηματικής ευφυΐας.

Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics Center

Έχουμε αναπτύξει ένα εξειδικευμένο Logistics Center για την ολιστική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας ιατροτεχνολογικού υλικού του Ομίλου HHG και την εξυπηρέτηση των μεγαλύτερων δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων και δομών στην Ελλάδα,  που μας εμπιστεύονται για τις αγορές ιατροτεχνολογικών προϊόντων που διαθέτουμε κατ’ αποκλειστικότητα στην ελληνική αγορά. Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες logistics για τη διασφάλιση έγκαιρων, ολοκληρωμένων παραδόσεων βάσει των ειδικών απαιτήσεων διακίνησης ιατροτεχνολογικού υλικού.

Για τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών παρακολουθούμε εξειδικευμένους δείκτες και διενεργούμε αναλύσεις απόδοσης των λειτουργιών και διαδικασιών μας. Για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων εξυπηρέτησης των πελατών μας, τον Απρίλιο του 2022 εγκατασταθήκαμε σε ιδιόκτητη αποθήκη 4.700 τ.μ. με ακόμη πιο σύγχρονο εξοπλισμό μηχανημάτων και εξελιγμένων πληροφοριακών συστημάτων.

Πιστοποιήσεις

Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη σύμφωνα µε τα πρότυπα ποιότητας EN ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016, ISO 22301:2019, EN ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και με την Υπουργική Απόφαση ∆Υ8δ/ Γ.Π.οικ./1348/2004 για την ορθή διακίνηση των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Αποτελεί την πρώτη και µοναδική εταιρία στον κλάδο εµπορίας και διανοµής νοσοκοµειακού υλικού της χώρας µας, η οποία φέρει πιστοποίηση για τη ∆ιαχείριση της Επιχειρηµατικής της Συνέχειας (Business Continuity Management – BCM), διασφαλίζοντας ότι οι δραστηριότητές μας δεν επηρεάζονται από απρόβλεπτους κινδύνους και έκτακτα γεγονότα.

0

Ιδιωτικά νοσοκομεία

0 +

Δημόσια Νοσοκομεία

0

Επαγγελματίες συνεργάτες

0 +

Χώρες εξαγωγών

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Για όλους εμάς στον Όμιλο Hellenic Healthcare, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί διαχρονικό στόχο και μακροπρόθεσμο όραμα, αποδίδοντας ιδιαίτερη αξία στον στρατηγικό ρόλο της εταιρικής υπευθυνότητας σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων μας.

Αναγνωρίζοντας την εταιρική μας ευθύνη ως προς το εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό μας περιβάλλον έχουμε θέσει ως προτεραιότητα τέσσερις βασικούς πυλώνες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΓΟΡΑ

Λειτουργούμε με διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες και υιοθετούμε συστήματα παρακολούθησης κινδύνων με γνώμονα τη διαφύλαξη τόσο του εταιρικού συμφέροντος, όσο και των συμφερόντων των μετόχων της εταιρίας και όλων όσων συνδέονται με αυτήν.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Ο τρόπος λειτουργίας της Y-LOGIMED διακρίνεται από σαφείς διαδικασίες και ανθρωποκεντρικά συστήματα, τα οποία διευκολύνουν το προσωπικό στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Η εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα πηγάζει από την εταιρική μας κουλτούρα και τις αξίες που πρεσβεύουμε, συνοδεύει δε όλες τις πράξεις μας που σχετίζονται με την κοινωνία.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ

Η φροντίδα και η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος αποτελεί δύο από τις πιο ξεκάθαρες δεσμεύσεις μας.

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Έχουμε ξεκάθαρο όραμα, σταθερές δεσμεύσεις, συνεπή στρατηγική, διαφανείς διαδικασίες, βέλτιστες πρακτικές και προσήλωση στις ηθικές αρχές διακυβέρνησης με γνώμονα τη συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών.