Αναισθησιολογικά - ΜΕΘ

Η Y-Logimed είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος του Οίκου Icu Medical για τα είδη Portex.

ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

 • Βελόνες Ραχιαίας Αναισθησίας
 • Σετ Ραχαίας Αναισθησίας
 • Βελόνες Επισκληριδίου Αναισθησίας
 • Σετ Επισκληριδίου Αναισθησίας
 • Σετ Συνδυασμένης Ραχιαίας/Επισκληριδίου
 • Σετ Προετοιμασίας Περιοχικής Αναισθησίας
 • Μεμονωμένα Υλικά Περιοχικής Αναισθησίας

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

 • Οδηγοί Διασωλήνωσης
 • Βίντεο Λαρυγγοσκόπιο
 • Ενδοτραχειακοί Σωλήνες
 • Λαρυγγικές Μάσκες
 • Ενδοβρογχικοί Σωλήνες & Αποκλειστές
 • Σετ Διαδερμικής Τραχειοστομίας
 • Σωλήνες Τραχειοστομίας
 • Στοματοφαρυγγικοί Αεραγωγοί

ΕΓΧΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΝΟΥ

 •   Φορητή Ηλεκτρονική Αντλία
 •   Εμφυτεύσιμοι Κώδωνες PORT
 •   Gripper βελόνες πρόσβασης Port
 •   Σετ Συμφυσιόλυσης RACZ

 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 • Προηπαρινισμένες Σύριγγες Αερίων Αίματος
 • Φλεβοκαθετήρες
 • Κυκλώματα Αναισθησίας
 • Φίλτρα Αναπνευστήρα
 • Νατράσβεστος