Αποστολή

''...Η διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων τόσο στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ όσο και στα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα της

Ελλάδας με τους βέλτιστους όρους ποιότητας, συνέπειας και

εξυπηρέτησης του τελικού αποδέκτη των προσφερόμενων υπηρεσιών, δηλαδή του

ασθενούς...''