Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π./1348/ΦΕΚ 32/16.01.2004

Πιστοποίηση εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου που τηρεί με συνέπεια η Y-Logimed, όπως καθορίζεται από την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/ΦΕΚ 32/16.01.2004 - «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».

Συγκεκριμένα, αφορά στην αλυσίδα διακίνησης των προϊόντων από τον κατασκευαστή έως το χρήστη, τηρώντας τις κατασκευαστικές προδιαγραφές για τις συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης.

Επομένως, ελέγχεται και τεκμηριώνεται από την εταιρεία κάθε στάδιο που μεσολαβεί από την παραγγελία του προϊόντος έως και τη παράδοση στον πελάτη, αποτυπώνοντας με ηλεκτρονικά συστήματα logistics την κίνηση των σχετικών παρτίδων και καταγράφοντας με ηλεκτρονικές συσκευές τις περιβαλλοντικές συνθήκες που απαιτούνται για τη διατήρηση της συσκευασίας και της ποιότητας του προϊόντος.

Το εν λόγω πεδίο πιστοποίησης αφορά στη διακίνηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που εμπορεύεται η Y-Logimed.

Δείτε το Πιστοποιητικό ΔΥ8δ 1348-2004